Osobito nas raduje Vaš posjet izdvojenom Govorniku sa portala JA-KOM, namjenjenom osobama s komunikacijskim i motori?kim poteško?ama, na kojem slikama pokušajte komunicirati s okolinom.

Uputstvo:

Na rubnom stupcu svake stranice JA-KOM govornika s desne strane nalaze se tipke Glavnog izbornika.

Odozgo prema dolje:

1. Tipku naj?eš?ih odgovora se DA koristite izravno, bez potrebe ulaska u Govornik.

2. Tipku naj?eš?ih odgovora se NE koristite izravno, bez potrebe ulaska u Govornik.

3. Tipkom JA-KOM – klikom ulazite u JA-KOM govornik na po?etnu galeriju, odnosno sa drugih tema vra?ate se na po?etnu galeriju.

4. Tipka POJAS ZA SPAŠAVANJE na koju klikom uklju?ujete sirenu uzbunjivanja kada Vam je potrebna HITNA i neizostavna pomo?.

5. Tipka ZVONO na koju klikom skre?ete pažnju prisutnih na sebe, kada se želite izraziti preko Govornika.

6. Tipke pojedina?nog pretraživanja galerija s jednog mjesta.

7. Klikom na sli?icu aviona ulazimo u izbornik brzog biranja pojedine galerije s jednog mjesta.

8. U podnožju svake stranice nalazi se vodoravno smješten izbornik koji Vam pre?icom (simbolom) omogu?uje prelazak na željenu temu. Na po?etnoj stranici, spomenutim izbornikom ulazite na info pult, društvenu mrežu i JA-KOM portal.

Ako je potrebno, Vašem ekranu prilagodite rezoluciju!

Funkcije slike:

– Prelaskom miša preko slike pale se u gornjem lijevom uglu navigacijski simboli a crni okvir mijenja se u crveni. U bijelom okviri?u nalazi se informacija o namjeni slike: “nazad” – vra?anje na mati?nu temu, “KLIKNI” – prelazak na proširenje teme vezano uz sliku, “govornik” – glasovni izgovor odabrane slike, “još na istu temu” – ulaz u proširenje galerije vezano za istu temu, “u izradi” – tema u izradi.

– Klikom miša na sliku pojaviti ?e se zvuk klika (kao rez škarama).

– Pri?ekajte trenutak jer prelazite na širu temu “kliknute” slike, sve dok se ne pojavi nakon klika o?ekivani glasovni izgovor.

Klikom na “zaglavlje” Govornika, vra?ate se na naslovnu stranicu istog.

Govornik je u stalnoj nadogradnji!

Mogu?e teško?e pri korištenju Govornikom:

Kako je korištenje Govornika namijenjeno osobama s razli?itim motori?kim mogu?nostima, upozorili bi na sljede?e eventualne poteško?e kod primjene:

– kod korištenja mišem (kao najzahtjevniji oblik) potrebno je pritiskom i otpuštanjem tipke zadržati ruku mirnom kako bi aktivirali željenu sliku.

– jednostavniji oblik je tipkalo koje se aktivira pritiskom cijelog dlana, te na taj na?in je manje zahtjevno vezano za finu motoriku.

– još jednostavniji oblik je putem ekrana osjetljivog na dodir (touch screen) gdje se dodirom na ekran aktivira odre?ena slika. Me?utim kod nekih oblika motori?kih ošte?enja teško je ili nemogu?e prstom dodirnuti i odmaknuti prst s ekrana a da isti ne “proklizi” što ?e rezultirati ne aktiviranjem slike. U tim slu?ajevima potrebno je izraditi masku za ekran od prozirnog pleksiglasa gdje ?e se u sredini svake od sli?ica nalaziti rupica kroz koju ?e se osigurati kontakt prsta s ekranom bez proklizavanja.

 

Više informacija o JA-KOM portalu ovdje.

Pogledajte nove galerije, postavljene zadnjih 30 dana.

Dizajn, koncepcija i logo ovog portala autorsko su djelo i zašti?eni su zakonom o autorskim pravima. Po odobrenju autora, ovo autorsko djelo dozvoljeno je koristiti isklju?ivo u nekomercijalne svrhe.